София: +359 876 744 844; Мадрид: +34693378825

Вход

Регистрация

Когато се регистрирате като потребител, Вие можете да проследявате статуса на Вашите плащания, да получавате известия относно Вашите резервации, както и да оцените пътуванията, които сте направили.
Потребителско име*
Парола*
Потвърдете паролата*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Email*
Телефон*
Държава*
* Създавайли профил, Вие се съгласявате с нашите Общи условия, както и с Политика за поверителност.
Моля, приемете "Бщите условия" преди да продължите

Вече сте регистриран?

Вход
София: +359 876 744 844; Мадрид: +34693378825

Вход

Регистрация

Когато се регистрирате като потребител, Вие можете да проследявате статуса на Вашите плащания, да получавате известия относно Вашите резервации, както и да оцените пътуванията, които сте направили.
Потребителско име*
Парола*
Потвърдете паролата*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Email*
Телефон*
Държава*
* Създавайли профил, Вие се съгласявате с нашите Общи условия, както и с Политика за поверителност.
Моля, приемете "Бщите условия" преди да продължите

Вече сте регистриран?

Вход

Privacy Policy

Политика за личните данни на Smiley Team SL

Smiley Team SL, като фирма, която винаги е държала на сигурността и правомерното използване на лични данни, публикува настоящата политика с цел да информира потребителите си за това как и защо обработва личната им информация.

Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

I. Видове лични данни, предмет на тази политика:

 1. Основни данни

Три имена;

Адрес;

Телефон за връзка;

 • еmail

Възраст.

 1. Данни, които се предоставят при сключването на договор Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Smiley Team SL, за сключване на договор. Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях Smiley Team SL не може да сключи договора и да предостави туристическа услуга. Такива данни са:

Имена на потребителя;

Единен граждански номер (за български граждани);

Личен номер (за чуждестранни лица);

Адрес;

Данни от документ за самоличност.

 1. Данни за договорите Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които Smiley Team SL сключва с потребителите. Такива данни са:

Номер на договора и дата на сключване;

Начална дата на тръгване и продължителност;

Име на екскурзията;

Категория хотел/и по екскурзията;

Вид транспорт;

База на изхранване;

Заплатени допълнителни услуги и тяхната обща стойност;

Заплатени медицински застраховки;

Подробна програма на екскурзията;

Обща сума на туристическия пакет;

Анулационни условия;

Права и задължения на страните;

 1. Данни за задълженията Това са данни, свързани със задълженията на потребителите, произлизащи от договори, сключени със Smiley Team SL, и предоставени услуги:

Информация за издадени фактури – номер, дата, дължима сума, падеж и др.

 1. Данни за плащанията Данни, свързани с историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени със Smiley Team SL. Такива данни са:

Дата на плащането;

Размер на плащането;

Място на плащането;

Начин на плащането (в брой, с банков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);

 1. Данни за комуникация с потребителите Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Smiley Team SL и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги (в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване). Такива данни са:

Данни за потребителя;

Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);

Вид на комуникацията – писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електронна поща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);

Дата на изпращане или получаване на комуникацията;

Информация, която съответната комуникация съдържа.

 1. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на Smiley Team SL: При посещение на интернет страници на Smiley Team SL автоматично се събират определени данни за посетителя и устройството му. Такива данни са:

IP адрес;

час и дата на посещение на интернет страницата;

устройството, което се използва, вкл. операционната му система;

приложение, което се използва за достъпване на страницата;

настройки на езика.

II. Принципи на обработка на личните данни

Smiley Team SL обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели. Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите. Smiley Team SL съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката им и как ги обработва. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели, освен ако Smiley Team SL е длъжен да ги съхранява в съответствие с приложимото законодателство. Smiley Team SL зачита правата на потребителите по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др. Smiley Team SL предприема необходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

III. Начин на събиране на лични данни на потребителите

 1. Smiley Team SL събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:

В преддоговорни отношения с тях – когато потребител изрази желание да сключи договор със Smiley Team SL за туристическа или друга услуга;

При сключването на договор за туристическа услуга със Smiley Team SL;

При сключването на други договори със Smiley Team SL;

При закупуване на ваучери-подарък със изрично съгласие от закупуващия;

При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Smiley Team SL и потребителите.

 1. Smiley Team SL събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:

При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туристическа агенция, сключила договор със Smiley Team SL (договор за туристическа агентска дейност);

При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор със Smiley Team SL;

 1. Данни, които се генерират и събират автоматично При посещение на интернет сайтове на Smiley Team SL автоматично се събира определена информация, която включва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език на операционната система.

IV. Какви лични данни на потребителите обработва Smiley Team SL: Smiley Team SL предоставя основно туристически услуги и в този смисъл дейността на фирмата е еднотипна. Като се има предвид този факт, Smiley Team SL обработва едни и същи видове лични данни за всичките си потребители. Smiley Team SL обработва следните категории лични данни на своите потребители:

основни данни;

данни, които се предоставят при сключването на договор;

данни за договорите;

данни за задълженията;

данни за плащанията;

данни за комуникация с потребителите.

V. Как обработваме лични данни на потребителите

1. Обработка на данни, необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори: За да бъде сключен договор със Smiley Team SL и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него. Име, адрес и данни от личния документ на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма.

2. Обработка на данни, необходима за изпълнението на сключени договори Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, за да може да изпълни сключените с тях договори. В противен случай не може да спази договорните си ангажименти към потребителите.

2.1. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услуги съответстват на договорните условия. Благодарение на тази обработка Smiley Team SL идентифицира потребител като титуляр по договора, за да следи за спазването на параметрите на договорената услуга.

2.2. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За да предостави туристически услуги Smiley Team SL обработва основни данни на потребителите и данни от документ за самоличност.

2.3. Smiley Team SL обработва лични данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне на туристически услуги. Когато потребител извърши плащане по договор със Smiley Team SL, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.

2.4. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможно потребителите на Smiley Team SL да сключват договори, да заплащат за услуги, да подават заявки и да бъдат обслужвани в офисите на партньори на Smiley Team SL (туристически агенции и туроператори, подписали договор със Smiley Team SL), Smiley Team SL сключва споразумения с тях. По силата на тези споразумения Smiley Team SL дължи суми, за определянето на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.

2.5. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, за да изпълняваме техни заявки. При изпълнение на заявки от потребител, Smiley Team SL обработва неговите/нейните основни данни, данни за договора/ите както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).

2.6. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел да предостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби. Видът и обемът на личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят от естеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитването или жалбата.

2.7. Smiley Team SL обработва лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключени с тях договори.

2.8. Smiley Team SL обработва лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори.

3. Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения В определени случаи приложимото законодателство изисква от Smiley Team SL да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

3.1. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи.

3.2. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да оказва съдействие на компетентни държавно и/или общински органи във връзка с извършване на проверки от тях.

3.3. Smiley Team SL обработва лични данни, за да изпълнява задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Приложимото законодателство на Република България изисква от Smiley Team SL да съставя и съхранява за даден срок определена счетоводна и търговска информация, както и всякакви други сведения и документи, които имат отношение към данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребители, се съхраняват от Smiley Team SL за срокове, предвидени в съответните закони.

4. Обработка на данни, необходими за защита на законни интереси на Smiley Team SL

4.1. Smiley Team SL обработва лични данни при извършването на анализи с цел подобряване на обслужването на потребителите и туристическите услуги, които предлага, както и при разработване на нови услуги. В тези случаи Smiley Team SL обработва лични данни в обобщен вид, за да оцени качеството на обслужване и/или на предлаганата услуга и да планира бъдещите си активности. Smiley Team SL обработва данни на потребители и с цел оценка на представянето на служители в неговите офиси.

4.2. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на Smiley Team SL. С цел подобряване на обслужването на потребителите и на услугите, понякога се обръщаме към потребителите с въпроси, касаещи удовлетвореността им от туристическа услуга, която са използвали. При обработването на резултатите от такова проучване Smiley Team SL обработва основни данни, данни за договорите, данни за комуникация с потребителите.

4.3. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите с цел предоставяне на информация за отпътуване. Smiley Team SL разпраща до потребителите си съoбщения (чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение – sms), съдържащи информация за отпътуването на организирана екскурзия, по която се е записал потребителят. Ако желае, потребителят може да се откаже от тази услуга. При разпращането на тези съобщения Smiley Team SL обработва данни за договорите и данни за комуникация с потребителите.

4.4. Smiley Team SL обработва лични данни при предоставяне на „отстъпка за редовни клиенти“ (потребители, които вече са използвали услугите на Smiley Team SL). С цел повишаване на броя на потребителите, ползващи услуги на Smiley Team SL повече от веднъж, предоставяме специални „отстъпки за редовни клиенти“. С цел да идентифицираме потребител, да установим, че вече е ползвал услуга на Smiley Team SL и да предотвратим измами, обработваме основни данни, данни, които се предоставят при сключването на договор и данни за договорите.

4.5. Smiley Team SL обработва лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг. Smiley Team SL обработва данните на потребителите, за да им съобщава (не повече от два пъти на месец) за подходящи свои предложения и услуги чрез съобщения по електронна поща. Съобщения получават само потребители, дали изрично съгласие за това. Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на съобщенията, като е предоставена връзка, чрез която да манифестират нежеланието си да получават рекламни съобщения на електронната си поща от Smiley Team SL.

4.6. Smiley Team SL обработва лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

5. Обработка на лични данни въз основа на съгласие, дадено от потребителите Възможно е Smiley Team SL да обработва лични данни на потребителите и за други цели, при получено от тях съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите, безплатно, чрез подаване на писмено заявление чрез електронна поща на адрес info@smiley-travel.bg

Нямаме контрол над smiley-travel.com домейна. Имаме си smiley-travel.bg

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне.

VI. Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

1. Обработващи лични данни – обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Smiley Team SL въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Smiley Team SL. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Smiley Team SL.

2. Партньори на Smiley Team SL за да може да предостави определени услуги на своите потребители, Smiley Team SL сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори могат да бъдат авио превозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др.

3. Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Smiley Team SL, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Smiley Team SL и съответната банка или платежна институция.

4. Пощенски оператори във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя

5. Дружества, предоставящи на Smiley Team SL услуги по изграждане и поддръжка на информационни системи, вътрешни мрежи, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни и необходими за отчитане, разплащане, комуникация с клиенти и др.

6. Консултантски дружества

7. Компетентни органи – съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи при поискване или в рамките на извършвани от тях проверки.

VII. Обработка на лични данни извън територията на България Smiley Team SL се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Smiley Team SL изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

VIII. Период на съхранение на личните данни на потребителите

Smiley Team SL съхранява личните данни на потребителите толкова, колко е необходимо за постигане на целите, предмет на тази политика. Smiley Team SL не изтрива лични данни преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

IX. Защита на личните данни на потребителите

В Smiley Team SL винаги сме държали на сигурността на личните данни на нашите потребители. Гаранциите за такава сигурност изграждат доверие между нас и нашите потребители и за това винаги са били от стратегическо значение за нас. В този смисъл в Smiley Team SL предприемаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в действащото законодателство и описани в най-добрите практики на европейско ниво.

Smiley Team SL съхранява приоритетно лични данни в централната си база данни, чиято защита е осигурена от трислойна архитектура, която изолира криптираните сървъри за лични данни от външни мрежи

На сървърите работи софтуер за засичане на зловреден софтуер. Всички системи ползват общ източник за сверяване на времето. Регулярно се извършват бекъпи на всички системи. Лични данни временно се обработват и на локални сървъри в офисите на Smiley Team SL (с ограничен достъп, правят се регулярно бекъпи на криптирани твърди дискове) и/или на компютърни конфигурации в офисите на Smiley Team SL (с ограничен достъп). Във връзка с организационните мерки управителят на Smiley Team SL е издал инструкции за обработка на личните данни, които са задължителни за всички служители на Smiley Team SL. Инструкциите включват следните мерки:

всички служители на Smiley Team SL подписват и спазват условията на Декларация за поверителност при обработка на поверени лични данни;

лични данни се съхраняват приоритетно в криптирана централна база данни на „ Smiley Team SL със защитена и ограничена връзка с външни мрежи, освен ако целите на обработката не налагат друго;

пароли за достъп до централната база данни на „Smiley Team SL, локални сървъри, компютърни конфигурации в офисите на Smiley Team SL и други информационни системи, съдържащи лични данни за потребители, са поверителни, не се разкриват пред неупълномощени лица и се съхраняват по начин, който не позволява тяхното разкриване през неупълномощени лица.

хартиени копия на информационни активи, съдържащи лични данни, се правят в минимален брой и когато е възможно се обработват в затворени помещения, до които имат достъп само упълномощени лица;

информационни активи, съдържащи лични данни на хартиен носител, се съхраняват временно в заключени чекмеджета и за по-дълъг период в заключен склад в офис на Smiley Team SL“, охраняван от охранителна фирма, с която Smiley Team SL е сключил договор;

информационни активи, съдържащи лични данни на електронен носител, се съхраняват на локални сървъри с ограничен достъп в офисите на Smiley Team SL и/или на компютърни конфигурации с ограничен достъп в офисите на Smiley Team SL само ако целите на обработката го изискват и само временно.

X. Права на физически лица във връзка с обработването на лични данни

1. Право на достъп – физически лица имат право да получат от Smiley Team SL информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако се обработват лицето има право да получи информация за съдържанието на личните данни, целта на обработка и категориите получатели на данните.

2. Право на корекция – в случай че обработваните от Smiley Team SL лични данни на лицето са неточни или неактуални, то има право да изиска от Smiley Team SL да ги коригира.

3. Право на изтриване – физическите лица имат право да поискат от Smiley Team SL да изтрие личните им данни в следните случаи:

личните данни вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани;

лицето е оттеглило съгласието си данните му да бъдат обработвани и няма други правни основания за продължаване на обработването;

лицето е възразило срещу обработването на лични данни, основано върху законен инетерес на Smiley Team SL и няма други законни основания за продължаване на обработването;

личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити от Smiley Team SL с оглед на спазването на действащото законодателство.

 1. Право на ограничаване на обработването – физическите лица имат право да поискат от Smiley Team SL да ограничи обработването на личните им данни в следните случаи:

лицето оспорва точността на данните, за периода, в който Smiley Team SL трябва да провери за точността на личните данни;

данните са обработвани без правно основание, но лицето не желае да бъдат изтрити, а желае да се ограничи обработването им;

Smiley Team SL повече няма нужда от личните данни на лицето, но той ги изисква с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;

при подаване на възражение срещу обработване на лични данни, но се очаква проверка на законността на целите за обработка на Smiley Team SL.

 1. Право на преносимост – физическите лица имат право да поискат от Smiley Team SL да предостави личните им данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат ако Smiley Team SL обработва данните въз основа на договор или базирано на съгласие с общите условия. Физическите лица имат право да поискат от Smiley Team SL да прехвърли личните им данни директно към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
 2. Право на възражение – физическите лица имат право на възражение срещу обработване на техни лични данни, когато Smiley Team SL ги обработва въз основа на свои законни интереси. В случаите на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг, възражението е безусловно и обработката се преустановява. Във всички останали случаи Smiley Team SL извършва вътрешна проверка въз основа на възражението на лицето и

го уведомява за преустановяване на обработката на личните му данни или

мотивирано отказва да преустанови обработката на личните му данни при наличие на законно основание за това

7. Право на жалба – физическите лица имат право да подават жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях Smiley Team SL нарушава законодателството за защита на личните данни. Подробни инструкции за подаване на жалби можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни.

8. Уточнения относно правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни:

Smiley Team SL предприема действия по искане на лице да упражни право от настоящия раздел само ако е в състояние да идентифицира съответното лице;

Smiley Team SL може да поиска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическо лице, в случай че има основателни притеснения относно самоличността му;

Smiley Team SL уведомява физическо лице за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане за упражняване на право от настоящия раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Smiley Team SL лично информира съответното лице за всяко удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като се аргументира за забавянето;

при отказ да бъде изпълнено искане по този раздел, Smiley Team SL уведомява съответното физическо лице в срок до един месец за причините да не предприеме действия, както и за възможността да подаде жалба до компетентните органи;

действия, предпиети от Smiley Team SL във връзка с подадени искания за упражняване на правата, описани в този раздел, се извършват безплатно за физическите лица освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни. Ако дадено искане е неоснователно или прекомерно (например поради голяма повторяемост), Smiley Team SL има правото да: откаже да изпълни искането или да наложи разумна такса за изпълняването му, базирана на административните разходи, което искането би породило.

ST води регистър на всеки достъп до личните данни.

Всички заявки се подават писмено, съгласно утвърдена бланка.

XI. Информация за връзка със SMILE TEAM SL, ЕИК B88423801, със седалище и адрес на управление гр. Валдеморо (Мадрид) 28340, улица Колон, 2, вход 22,. В днешно време всички „фирмаджии“ сме администратори. За въпроси, касаещи обработката на лични данни може да се обръщате към нас на info@smiley-travel.bg.

XII. Актуалност и обновяване на политиката Политиката за личните данни на Smiley Team SL е публикувана на 23.12.2019 г. и е актуална към тази дата. С цел да прилагаме най-съвременните мерки за защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, тази политика ще бъде редовно актуализирана. Smiley Team SL ще информира за измененията и допълненията като публикува актуализираната й версия на интернет страницата си – www.smileytravel.bg Препоръчваме на потребителите периодично да проверяват най-актуалната й версия, за да бъдат информирани за мерките, които предприемаме за сигурността на личните им данни.

Ние използваме "бисквитки", за да Ви предложим съдържание, което може би Ви заинтересува. Може да научите повече или да ги изключите тук Настройки за сигурност.
Съгласен съмНастройки

Сайтът ни използва ‘бисквитки’ (cookies). Продължавайки да ползваш услугите му, се съгласяваш с използването им. Повече информация на „Използване на бисквитки“.